(*) Tất cả các dịch vụ còn lại được giảm 15%
(*) Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa mỗi người