Y học tái tạo

Tế bào gốc mô mỡ là gì và những ứng dụng...

Một loại tế bào đầy tiềm năng trong y học tái tạo là tế bào gốc mô mỡ. Chúng đã...